Fanget opp av
Kategori: Diverse

Tamme innspill i høringsrunden om Nasjonal strategi mot rømming fra akvakultur – med ett unntak

Tamme innspill i høringsrunden om Nasjonal strategi mot rømming fra akvakultur – med ett unntak

I forbindelse med behandlingen av Meld.St.16 (2014-2015) om Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett, ba Stortinget regjeringen utarbeide en strategi mot rømming av oppdrettsfisk som tar utgangspunkt i en nullvisjon. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ba Fiskeridirektoratet utarbeide et forslag til strategi i tråd med Stortingets vedtak. Dette forslaget ble sendt ut på høring 20.12.2016, med svarfrist 10.02.2017. Høringssvarene er nå lagt ut på NFDs hjemmeside (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-til-strategi-mot-romming/id2525043/). De fleste organisasjoner som har uttalt seg har programmatisk listet…

Les mer Les mer

Omdømmekrisa – kommer den til å gå over av seg selv?

Omdømmekrisa – kommer den til å gå over av seg selv?

Oppdrettslaks selger så det suser. Næringen har tolket dette som et tegn på at alt er vel, og vi kan kjøre på. Markedet blir i alle fall ingen begrensning, tenker vi. La oss håpe det viser seg å slå til. Men i skyggen av salgstallene og bunnlinjene har foruroligende trender utviklet seg under radaren. Forbrukerskepsisen til oppdrettslaks øker kraftig. Mange ønsker å begrense forbruket sitt av oppdrettslaks, og begrunner dette med dårlig fiskevelferd og miljøproblemer. Skrekkbildene av lusespist laks fra…

Les mer Les mer

Kan vi stole på villaksforskningen i Hardanger?

Kan vi stole på villaksforskningen i Hardanger?

Sommeren 2016 stilte politikere spørsmål om forskernes påstand om at oppdrettsnæringen var årsaken til villalaksens tilbakegang i Hardanger var til å stole på. Dette utløste en debatt om forskningens frihet, der det blant annet ble fremmet påstander om at politikerne å bestille forskning med forhåndsavtalte konklusjoner.

Lekfolks frihet til å mene noe om forskning

Lekfolks frihet til å mene noe om forskning

Fiskeriminister Per Sandberg ga inntrykk av at han bestilte politisk lojalitet fra Havforskningsinstituttet etter et møte mellom statsråden, Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) og Havforskningsinsituttet (HI), da han uttalte: «HI skal legge til grunn at vekst er forsvarlig, og da må de lage modeller som gjør det forsvarlig å nå de målene». Uttalelsen ble møtt med bestyrtelse. Min kommentar er ikke støtte til politisk styring av forskningen, men støtte til at lekfolk har lov til å kritisere forskning.

Forskning, formidling og diskusjon

Forskning, formidling og diskusjon

Høsten 2015 foregikk det en debatt om forskning og formidling. Flere forskere ytret seg blant annet på iLaks.no, Facebook og Twitter om at de ikke vil debattere sin forskning i medier som leses av allmennheten, men ønsker at en slik debatt skal foregå i engelskspråklige vitenskapelige tidsskrift med fagfellevurdering. Dette stenger fagfolk uten akademisk tilknytning ute fra debatten.

Stortingshøringen om Havbruksmeldinga

Stortingshøringen om Havbruksmeldinga

Høringen av Havbruksmeldingen i Stortingets Næringskomite ble gjennomført i slutten av april 2015. Det ble en selsom erfaring å oppleve en oppdrettsnæring som ba om strengere regulering for å løse et problem som ikke eksisterer.

HI med korreks til FHL om lakselus og villaks

HI med korreks til FHL om lakselus og villaks

FHL ( i dag Sjømat Norge) sendte et brev til Nærings- og fiskeridepartementet  24. november 2014 om hvordan fremtidig vekst innen laks- og ørretproduksjon bør utformes. HI mente at de ble tillagt meninger i dette høringssvaret som de ikke stod inne for, og skrev et brev til FHL datert 20.01.2015.

Rett fra rogna

Rett fra rogna

Tidsskriftet Norsk Sjømat har en fast spalte de kaller Rett fra rogna. Folk som har noe på hjertet inviteres til å skrive «sinte» innlegg her. I juli 2015 var det min tur.

Villaksen slår tilbake mot dommedagsprofetene

Villaksen slår tilbake mot dommedagsprofetene

Det trengs strengere restriksjoner overfor oppdrettsnæringa, sa Trine Skei Grande under et valgkampbesøk i Stjørdal i august 2015. Det må bli slutt på oppdrett utenfor Agdenes, skal Venstrepolitikerne ha sagt, ifølge Stjørdalens Blad. Mener Venstre virkelig at oppdrett på Hitra, Frøya og Fosen skal legges ned?

Triploid laks er en trussel mot merkevaren Norsk laks

Triploid laks er en trussel mot merkevaren Norsk laks

Tilhengerne av triploid laks henviser ofte til den vellykkete bruken av triploider i Tasmania. Ettersom det var jeg selv som innførte bruken av triploid laks her på slutten av 1980-tallet, har jeg vel et visst ansvar for å sørge for at denne fortelling blir nyansert.

Tilbake