Fanget opp av
Kategori: Lakselus

HIs luseforskning avkledd av FNI-artikkel

HIs luseforskning avkledd av FNI-artikkel

En artikkel publisert av forskere fra Fridtjof Nansen-instituttet viser at HIs modellbaserte rådgivning leder forvaltningen av oppdrettsnæringen på ville veier. Artikkelen er basert på solid empiri, og en tilsynelatende uhildet tilnærming til problemstillingene omkring interaksjonen mellom oppdrett, lus og vill laksefisk. Det er forfriskende og sårt tiltrengt med nye aktører på dette forskningsfeltet. Artikkelen og publisiteten den fikk falt HI tungt for brystet. I DN 28.10.2020 rykket forskningsdirektør Geir Lasse Taranger og seniorforsker Ørjan Karlsen ut med et forsvar for…

Les mer Les mer

Smoltutvandringen er ikke en kritisk periode som avgjør årsklassestyrken

Smoltutvandringen er ikke en kritisk periode som avgjør årsklassestyrken

Forvaltningen av villaks hviler tungt på hypotesen om at smoltutvandringen er en kritisk periode som bestemmer årsklassestyrken for tilbakevandrende laks. Dette virker intuitivt korrekt, fordi den daglige dødeligheten under smoltens farefulle ferd ned elvene og ut gjennom fjordene sannsynligvis er høyere enn under den påfølgende beitevandringen i havet. Men totaldødeligheten er størst i havet, og sterkt varierende fra år til år. Marin dødelighet er derfor viktig for sluttresultatet målt som innsiget av gytemoden laks. Laksefiskere og villaksforskere har imidlertid stor…

Les mer Les mer

Når skal luseforskerne slutte med å dikte opp en alternativ virkelighet?

Når skal luseforskerne slutte med å dikte opp en alternativ virkelighet?

For noen dager siden dukket det opp en artikkel som foregir å vise at sjøaure har kortere beitetid i sjøen og dårligere vekst i områder med oppdrett. Forskerne bak studien kommer fra NTNU, NINA og Inland Fisheries Ireland, og handler om sjøaure i Levangerelva og Nidelva i den lusefrie Trondheimsfjorden, samt de «luseutsatte» elvene Straumsvassdraget på Hitra og de irske elvene River Erriff og River Cashla. Oppskriftsmessig fant forskerne tegn på at sjøaure i områder med oppdrett hadde dårligere tilvekst…

Les mer Les mer

HIs lusemanifest er en skandale

HIs lusemanifest er en skandale

HIs årlige risikorapport er i år erstattet av en såkalt kunnskapsoppsummering av hvordan lus påvirker villaksen. Dette brukes som grunnlag for å beskrive risiko knyttet til dødelighet hos utvandrende postsmolt laks som følge av utslipp av lakselus fra fiskeoppdrett. Risikoen angis som høy i POene 3-5 og moderat i POene 2,7 og 10. POer med mye oppdrettslaks fører ifølge HIs smittetrykksmodell altså til mye lus. Beregningen av forhøyet risiko er avledet fra forventningen om proporsjonalitet mellom mengde fisk og smitteproduksjon….

Les mer Les mer

Kan kjemoterapeutika som brukes mot lus skade laksen?

Kan kjemoterapeutika som brukes mot lus skade laksen?

For ikke lenge siden dukket det opp en vitenskapelig artikkel som hevder at behandling av forsøksfisk med EB (emamectin benzoat eller Slice) kan ha en toksisk effekt på fisken. Hvis det er tilfellet, kan forsøk som sammenligner overlevelsen til slippgrupper som er henholdsvis beskyttet og ubeskyttet mot lakselus være misvisende, på den måten at effekten av lakselusindusert dødelighet blir undervurdert. Det har lenge vært et uforklart paradoks at ubehandlet smolt i mange forsøk har bedre overlevelse enn smolt beskyttet mot…

Les mer Les mer

Vitenskapsrådets bedrøvelige repetisjonsøvelse om lus og rømlinger

Vitenskapsrådets bedrøvelige repetisjonsøvelse om lus og rømlinger

VRLs årlige statusrapport om norsk villaks er nylig publisert. I år som alle tidligere år heter det at lakselus og rømt oppdrettslaks er de største truslene mot villaksen. Som vanlig er ikke dette begrunnet med faktiske observasjoner og solid empiri, men med modellberegninger. Modellkjøringene er en ren sirkelreferanse til modellenes forutsetninger. Prediksjonene er konstruert av forutsetningene. Når man forutsetter at smittetrykket er proporsjonalt med antall modne hunnlus i oppdrettsanleggene, og at påslaget av lus på villfisken er proporsjonal med smittetrykket,…

Les mer Les mer

Hvem skal vi tro på?

Hvem skal vi tro på?

Dagens nyhet på HIs hjemmeside (www.imr.no)  er en presentasjon av en forskningsartikkel om lus, som ble publisert 7.april og grundig kritisert her på bloggen 27.april (https://www.aquablogg.no/forskere-med-ville-pastander-lus-kan-drepe-100-av-villakssmolten/). I presentasjonen heter det at Ung laks (smolt) som ble beskyttet mot lakselus hadde 55 ganger høyere overlevelse i havet enn laks som ikke fikk beskyttelse. Den store forskjellen i overlevelse bekrefter at lakselus kan drepe laks i havet. Artikkelen har tittelen Timing is everything: Survival of Atlantic salmon Salmo salar postsmolts during events…

Les mer Les mer

HI dokumenterer at sjøaure har høy toleranse for lus

HI dokumenterer at sjøaure har høy toleranse for lus

HI presenterte nylig to studier av hvordan lakselus påvirker sjøaure. Konklusjonen er selvfølgelig at påslag av lus dreper sjøaure, og jager den tilbake til ferskvann, der mattilgangen er så dårlig at den knapt vokser. Utsiktene for sjøauren er dystre. De få som orker å lese de vitenskapelige artiklene oppdager imidlertid at studiene tvert om viser at sjøaure har en oppsiktsvekkende høy toleranse for lus. Et av forsøkene var utført med sjøauresmolt som var kunstig infisert med lus på et nivå…

Les mer Les mer

Forskere med ville påstander: lus kan drepe 100% av villakssmolten!

Forskere med ville påstander: lus kan drepe 100% av villakssmolten!

HI- og NINA-forskere har nylig publisert en artikkel som hevder å være det endelige beviset på at høye tettheter av lus i utvandringsruta til laksesmolt kan drepe så godt som 100% av smolten. Det er bare det at det ikke var høye tettheter av lus der forsøket foregikk, og ingen av elvene i forsøksfjorden har avtrykk etter et «hundreprosentår». Andre publikasjoner, der flere av artikkelforfatterne var medforfattere, viser at det var høyst normale tettheter av lus i fjorden på det…

Les mer Les mer

Norske Lakseelver med forsøk på pengeutpressing

Norske Lakseelver med forsøk på pengeutpressing

Jeg har mottatt et trusselbrev fra Norske Lakseelver vedlagt en faktura for bruk av en illustrasjon NL mener er beskyttet av åndsverksloven. Det dreier seg om den opprinnelige illustrasjonen øverst i artikkelen Grønt luselys i Hardanger? Jeg har nå byttet den ut med en egenprodusert illustrasjon, for å etterkomme NLs krav om at deres åndsverk må fjernes innen 05.03.2020. Jeg er jo egentlig en snill fyr.

Er Vosso-forskningen verre enn Palmeetterforskningen?

Er Vosso-forskningen verre enn Palmeetterforskningen?

Den skandaløse forskningen på Vosso-laksen har nå foregått i 20 år og kostet 200 millioner kr, uten at forskerne har greid å komme opp med en plausibel forklaring på Vossolaksens kollaps. Utrolig nok har de ikke studert den samtidige kollapsen for oppdrettslaks i indre deler av Osterfjorden, og følgelig heller ikke lett etter en fellesfaktor som kunne forklare begge deler. Vedtektsfesting av lusa som årsak til alt som er vondt og vanskelig for villaksen har ført til enorm sløsing med…

Les mer Les mer

Grønt luselys i Hardanger?

Grønt luselys i Hardanger?

HIs data fra postsmolttrålingen tyder på at bare 6% av villsmolten står igjen i Hardangerfjorden mot slutten mai. Det er først da smittepresset fra lus øker på, målt som påslag på smolt i vaktbur og trålfanget smolt. Dette innebærer at smolten i så godt som alle år har kommet seg til havs uten å få utslagsgivende påslag av lus. Dette er opplysninger som kaster omkull alt vi har blitt fortalt om lusas herjinger med villaksen i Hardanger. Har ikke HI…

Les mer Les mer

Er det Ekspertutvalget eller VRL som lyver?

Er det Ekspertutvalget eller VRL som lyver?

Ekspertutvalget har levert en enstemmig innstilling, der det hevdes at lus var årsak til mer enn 30% dødelighet i 2 POer, og mellom 10 og 30% i 2 andre POer. Som vi skal se nedenfor, betyr dette at Ekspertutvalget mener at lus dreper 855.000 utvandrende smolt, og at innsiget av laks til Norge dermed reduseres med ca 43.000 laks, eller 8% av innsiget (543.000 laks i 2018). Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) hevder i sin siste rapport at lus var…

Les mer Les mer

Dårlig samsvar mellom modellert og målt smittetrykk

Dårlig samsvar mellom modellert og målt smittetrykk

I 2015 ble det gjennomført studier av tettheten av planktonisk lus i Hardangerfjorden og Altafjorden. Det er bra at denne typen undersøkelser gjennomføres, fordi empirisk verifisering av modellert smittetrykk har manglet. Lusekommissariatet har styrt unna denne typen forskning, fordi den vil avsløre at modellene er ubrukbare. Det som ikke er fullt så bra er at studien er gjennomført med for dårlig metodikk, og en katastrofal diskusjon av resultatene. Det fremmes påstander som ikke har grunnlag i observasjonene. Påstandene er inspirert…

Les mer Les mer

Hvorfor virker ikke brakklegging mot lus?

Hvorfor virker ikke brakklegging mot lus?

Trafikklyssystemet er basert på infestasjonsnivået av lakselus på villaks. Hypotesen er at utvandrende smolt kan drepes av lus i et omfang som er populasjonsreduserende for villaks, og at lusa er produsert i oppdrettsanleggene. Forvaltningen er invitert til å legge til grunn en feilaktig modellert dødelighet for utvandrende smolt. Problemet er at prediksjonene lages av regnemodeller som ikke er verifisert av empirisk forskning. Hvis det virkelig er slik at tettheten av oppdrettslaks er proporsjonal med dødeligheten til villakssmolt – hvorfor påvirkes…

Les mer Les mer

Villaksen trenger ikke trafikklys, men tamlaksen fortjener kunnskapsbasert forvaltning

Villaksen trenger ikke trafikklys, men tamlaksen fortjener kunnskapsbasert forvaltning

Det nærmer seg kunngjøring av Fiskeriministerens trafikklysfarger. Ekspertgruppens innstilling er unntatt fra offentlighet, så vi har ingen mulighet til å vite hva som står der. NALO-rapporten går ut på at PO3 er ille, og PO4 er verst. Oppdretterne på Vestlandet kan like godt først som sist briefe sine advokater. Hvordan har de tenkt å argumentere hvis et PO blir rødt? HI hevder at smitte- og dødelighetsmodellene de har utviklet er et egnet redskap for trafikklysforvaltning. Påstanden kan sjekkes ved å…

Les mer Les mer

Ny rapport med udokumenterte påstander om lakselusas herjinger

Ny rapport med udokumenterte påstander om lakselusas herjinger

LFI ved Norce (tidligere Uni Research) har publisert en analyse av bestandsutviklingen for laks og sjøaure på Vestlandet. Rapporten er en analyse av gytefisktellinger av laks og sjøaure i 56 elver i perioden 2004‐2018. Tidsserien er lang, diskusjonen kort, og konklusjonen feil. Det er ikke lusa som forklarer LFIs observasjoner. Uheldigvis for LFI har prosjektet Salmon Tracking 2020 nylig publisert rapporter som viser at lus har liten påvirkning på bestandene som prosjektet SALT2020 undersøker.

VRL: lusegenerert villaksdødelighet redusert til en femtedel?

VRL: lusegenerert villaksdødelighet redusert til en femtedel?

Det vitenskapelige råd for laksefiske har publisert sin årlige rapport om status for villaksen. Refrenget er det samme i år som alle andre år: de verste truslene er lus og rømt oppdrettslaks. Heller ikke i år legger VRL fram empiriske bevis for at det er slik. Lusegenerert dødelighet er nå årsak til bare 11.000 færre laks på innsig til Norge, mot 50.000 ifølge fjorårets rapport. Forbereder VRL en ærefull tilbaketrekning fra sine tidligere posisjoner? Er dette første trinn i en…

Les mer Les mer

Årets luserapport repeterer gamle skrøner

Årets luserapport repeterer gamle skrøner

Opptelling av antall anlegg i hvert PO gir minst like sikre estimat for produksjonen av luselarver som kompliserte beregninger. Kalenderen forteller oppdretterne når beredskapen må økes, med større presisjon enn hydrodynamiske smittespredningsmodeller. Trafikklusarbeidet kan dermed forenkles, og kan utføres på baksiden av en serviett når forvalterne likevel er på kafe. Ekspertutvalget kan pensjoneres, et tiltak som støtter regjeringens mål om forenkling av forvaltningen. Men spøk til side: også i år demonstrerer NALO-rapporten mangel på samsvar mellom modellprediksjoner og faktiske påslag…

Les mer Les mer

Tilbake