Funfact: er cruiseturismen årsak til laksens undergang?

Funfact: er cruiseturismen årsak til laksens undergang?

I 1932 ga overrettssakfører Ole Loen ut boka Sportsfiske. Her beskriver han mange av sine observasjoner som lakse- og sjøaurefisker i Nordfjord på begynnelsen av 1900-tallet. I likhet med dagens villaksforskere trakk han slutninger om at et sammenfall i tid mellom to fenomen innebar at det ene måtte være årsak til det andre. Loen mente bestemt at «de flytende hoteller» som anløp Loen i stadig økende antall, spesielt etter avslutningen av 1.verdenskrig, var årsaken til laksens og sjøaurens tilbakegang.

De moderne lakseforskerne trakk den samme slutningen om sammenfallet i tid mellom tilbakegangen for laks etter 1980-tallet og framveksten av lakseoppdrett. Ettersom oppdrett var det eneste nye fenomenet som var synlig på forskernes radar, sluttet de at oppdrett måtte være årsaken til laksens problemer. Her er forslag til en ny hypotese: veksten i cruisetrafikken har vært mer eller mindre parallell med oppdrett. Kan bråket i fjordene være årsaken til problemene? Alternativt: kan cruiseskipene frakte med seg lus fra fremmede makter?

Ole Loens nedtegnelser

Her følger et inspirerende sitat fra Loens bok:

Før 1900, før turistskibe anløp Loen, fisket vi ca. 1200 sjøørreter. Fra omkring 1900 til 1914 omkring 2-300 sjø-ørreter, og fra 10-20 lakser hver sommer. I denne tid anløp der også endel turistskibe, men de var små og fyrt med kull, og derfor avtok ikke fiskemengden i den grad som efter 1921. Det var før turistskibene anløp Loen at vi fisket 1200-1300 fisker.

Under krigen da skibene var borte 1914-20, vokste fangsten fra 2-300 til 7-800. Men i 1921 gik den ned til 100 fisk og sank stadig for hvert år ned til 50-35, og en sommer fikk vi kun 17 fisker. En englender med følge fikk i 1930 kun 2 sjøørreter og reiste efter kort tids ophold misfornøid.

Fiskemengden i Loenelven avtok gradvis siden 1921 da de flytende hoteller gjenoptok sine turer på de vestlandske fjorder efter krigen.

Loens spekulasjoner var ikke særlig dummere enn lusekommissariatets. Det var sikkert vanskelig for han å tenke seg at han selv bidro til skandalen, men overbeskatning var muligens en viktig årsak til nedgangstidene den gang som nå. I tillegg til det sportfiskerne tok, ble det fisket med kilenøter i sjøen og rekegarn i elvene. Rekegarn var garn som ble spent ut fra en elvebredd til den andre. Deretter rak garnet nedover mens det ble styrt utenom hindringer av en mann på hver side. Slik kunne de effektivt tømme elvene for gytefisk.

Stengt for kommentarer.
Tilbake