Fanget opp av
Forfatter: Jan Arve Gjøvik

Hvorfor produserer elver med mest genetisk forurensning best?

Hvorfor produserer elver med mest genetisk forurensning best?

Rømt oppdrettslaks påvirker nær tre av fire nasjonale laksevassdrag, ifølge en ny NINA-rapport. Det betyr økt dødelighet og lavere produksjon i elvene, ifølge forfatterne. Det høres nifst ut, og er en invitasjon til stop-the-steal-folket om å angripe dem som stjeler villaksen fra fluefiskerne. Gjett hvem som er tjuven. Rapporten har lagt spesiell vekt på å analysere nivået av genetisk forurensning i de 53 nasjonale laksevassdragene. Resultatet er vist i illustrasjonen i ingressen, der rødt er ille og grønt er upåvirket….

Les mer Les mer

HIs luseforskning avkledd av FNI-artikkel

HIs luseforskning avkledd av FNI-artikkel

En artikkel publisert av forskere fra Fridtjof Nansen-instituttet viser at HIs modellbaserte rådgivning leder forvaltningen av oppdrettsnæringen på ville veier. Artikkelen er basert på solid empiri, og en tilsynelatende uhildet tilnærming til problemstillingene omkring interaksjonen mellom oppdrett, lus og vill laksefisk. Det er forfriskende og sårt tiltrengt med nye aktører på dette forskningsfeltet. Artikkelen og publisiteten den fikk falt HI tungt for brystet. I DN 28.10.2020 rykket forskningsdirektør Geir Lasse Taranger og seniorforsker Ørjan Karlsen ut med et forsvar for…

Les mer Les mer

Smoltutvandringen er ikke en kritisk periode som avgjør årsklassestyrken

Smoltutvandringen er ikke en kritisk periode som avgjør årsklassestyrken

Forvaltningen av villaks hviler tungt på hypotesen om at smoltutvandringen er en kritisk periode som bestemmer årsklassestyrken for tilbakevandrende laks. Dette virker intuitivt korrekt, fordi den daglige dødeligheten under smoltens farefulle ferd ned elvene og ut gjennom fjordene sannsynligvis er høyere enn under den påfølgende beitevandringen i havet. Men totaldødeligheten er størst i havet, og sterkt varierende fra år til år. Marin dødelighet er derfor viktig for sluttresultatet målt som innsiget av gytemoden laks. Laksefiskere og villaksforskere har imidlertid stor…

Les mer Les mer

Når skal luseforskerne slutte med å dikte opp en alternativ virkelighet?

Når skal luseforskerne slutte med å dikte opp en alternativ virkelighet?

For noen dager siden dukket det opp en artikkel som foregir å vise at sjøaure har kortere beitetid i sjøen og dårligere vekst i områder med oppdrett. Forskerne bak studien kommer fra NTNU, NINA og Inland Fisheries Ireland, og handler om sjøaure i Levangerelva og Nidelva i den lusefrie Trondheimsfjorden, samt de «luseutsatte» elvene Straumsvassdraget på Hitra og de irske elvene River Erriff og River Cashla. Oppskriftsmessig fant forskerne tegn på at sjøaure i områder med oppdrett hadde dårligere tilvekst…

Les mer Les mer

Tiamin må nå bli et prioritert forskningstema

Tiamin må nå bli et prioritert forskningstema

Det kommer stadig nye rapporter som setter tilbakegang for villaks i sammenheng med mangel på tiamin (vitamin B1). En av disse handler om chinook-laks i Yukon River i Alaska. Her påviste forskerne at 3-5% av lakseeggene hadde et tiaminnivå som resulterer i yngeldødelighet, og 64% hadde så lite tiamin at subletale skader måtte påregnes. Forfatternes konklusjon var at tiaminmangel må antas å ha en populasjonsregulerende effekt, som bidrar til å forklare en halvering av chinookpopulasjonen i Yukon siden 2007. For…

Les mer Les mer

HIs lusemanifest er en skandale

HIs lusemanifest er en skandale

HIs årlige risikorapport er i år erstattet av en såkalt kunnskapsoppsummering av hvordan lus påvirker villaksen. Dette brukes som grunnlag for å beskrive risiko knyttet til dødelighet hos utvandrende postsmolt laks som følge av utslipp av lakselus fra fiskeoppdrett. Risikoen angis som høy i POene 3-5 og moderat i POene 2,7 og 10. POer med mye oppdrettslaks fører ifølge HIs smittetrykksmodell altså til mye lus. Beregningen av forhøyet risiko er avledet fra forventningen om proporsjonalitet mellom mengde fisk og smitteproduksjon….

Les mer Les mer

Kan kjemoterapeutika som brukes mot lus skade laksen?

Kan kjemoterapeutika som brukes mot lus skade laksen?

For ikke lenge siden dukket det opp en vitenskapelig artikkel som hevder at behandling av forsøksfisk med EB (emamectin benzoat eller Slice) kan ha en toksisk effekt på fisken. Hvis det er tilfellet, kan forsøk som sammenligner overlevelsen til slippgrupper som er henholdsvis beskyttet og ubeskyttet mot lakselus være misvisende, på den måten at effekten av lakselusindusert dødelighet blir undervurdert. Det har lenge vært et uforklart paradoks at ubehandlet smolt i mange forsøk har bedre overlevelse enn smolt beskyttet mot…

Les mer Les mer

Ny studie finner sensasjonelt få oppdrettslaks i elvene

Ny studie finner sensasjonelt få oppdrettslaks i elvene

Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) har nylig publisert en rapport om gytebestanden av laks og sjøaure i 92 elver (se https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2657851). Oppdraget ble gitt av Miljødirektoratet til et konsortium av forskningsmiljø som arbeider med villaks, og skal gjennomføres over tre år i perioden 2019-2021. Det er data for 2019 som nå er offentliggjort.   Det ble registrert 51.755 villaks og 274 oppdrettslaks i gytetiden i disse 92 elvene. Det gjennomsnittlige innslaget var altså 0,53%.

Vitenskapsrådets bedrøvelige repetisjonsøvelse om lus og rømlinger

Vitenskapsrådets bedrøvelige repetisjonsøvelse om lus og rømlinger

VRLs årlige statusrapport om norsk villaks er nylig publisert. I år som alle tidligere år heter det at lakselus og rømt oppdrettslaks er de største truslene mot villaksen. Som vanlig er ikke dette begrunnet med faktiske observasjoner og solid empiri, men med modellberegninger. Modellkjøringene er en ren sirkelreferanse til modellenes forutsetninger. Prediksjonene er konstruert av forutsetningene. Når man forutsetter at smittetrykket er proporsjonalt med antall modne hunnlus i oppdrettsanleggene, og at påslaget av lus på villfisken er proporsjonal med smittetrykket,…

Les mer Les mer

Overfiske er hovedårsak til bestandsnedgangen for vill laksefisk

Overfiske er hovedårsak til bestandsnedgangen for vill laksefisk

Det Vitenskapelige råd for laksefiske skriver i sine årlige statusrapporter om villaks at overbeskatning ikke er et problem for villfisken. Lakseoppdrett, derimot, er den største trusselen. Disse kontrafaktiske påstandene er selve grunnlaget for norsk villaksforvaltning. Bloggartikkelen Fortellingen om villaksen må skrives om dokumenterer at det overordnete bildet er at villaksen er i fin framgang, bortsett fra i Tana, der overbeskatning har redusert innsiget av Tanalaks med 100.000 pr år. En tidligere artikkel påviste at tapet forårsaket av overbeskatning er minst…

Les mer Les mer

Hvem skal vi tro på?

Hvem skal vi tro på?

Dagens nyhet på HIs hjemmeside (www.imr.no)  er en presentasjon av en forskningsartikkel om lus, som ble publisert 7.april og grundig kritisert her på bloggen 27.april (https://www.aquablogg.no/forskere-med-ville-pastander-lus-kan-drepe-100-av-villakssmolten/). I presentasjonen heter det at Ung laks (smolt) som ble beskyttet mot lakselus hadde 55 ganger høyere overlevelse i havet enn laks som ikke fikk beskyttelse. Den store forskjellen i overlevelse bekrefter at lakselus kan drepe laks i havet. Artikkelen har tittelen Timing is everything: Survival of Atlantic salmon Salmo salar postsmolts during events…

Les mer Les mer

Fortellingen om villaksen må skrives om

Fortellingen om villaksen må skrives om

Norsk villaks er i pen framgang. Det er mer villaks på innsig mot kysten nå enn for et par tiår siden. Dette framgår av statistikk som viser fangst pr fiskedøgn på kilenøter og krokgarn, og bekreftes av modelleringer av innsiget i regi av det Vitenskapelige råd for lakseforvaltning. Dette er smått oppsiktsvekkende, fordi veksten i innsiget har kommet til tross for at overbeskatning av Tanalaks siden 1970-tallet hittil har redusert elvas bidrag med 100.000 laks pr år. 200.000 flere villaks…

Les mer Les mer

Rømt oppdrettslaks mister evnen til å påvirke villaks

Rømt oppdrettslaks mister evnen til å påvirke villaks

De norske avlsprogrammene har ført til at rømt oppdrettslaks gradvis mister evnen til å krysse seg med villaks. Derfor vil den ikke greie å påvirke villaksen genetisk. 0-visjonen for påvirkning kan være like om hjørnet, eller er kanskje allerede oppnådd. Dette følger av observasjoner gjort i et FHF-finansiert prosjekt, som sammenlignet de genotypiske signaturene til de fire avlspopulasjonene med rømt oppdrettslaks som vandrer opp i elvene. Det viste seg at rømlingene som ble fanget i elvene hadde en genetisk sammensetning…

Les mer Les mer

HI dokumenterer at sjøaure har høy toleranse for lus

HI dokumenterer at sjøaure har høy toleranse for lus

HI presenterte nylig to studier av hvordan lakselus påvirker sjøaure. Konklusjonen er selvfølgelig at påslag av lus dreper sjøaure, og jager den tilbake til ferskvann, der mattilgangen er så dårlig at den knapt vokser. Utsiktene for sjøauren er dystre. De få som orker å lese de vitenskapelige artiklene oppdager imidlertid at studiene tvert om viser at sjøaure har en oppsiktsvekkende høy toleranse for lus. Et av forsøkene var utført med sjøauresmolt som var kunstig infisert med lus på et nivå…

Les mer Les mer

Forskere med ville påstander: lus kan drepe 100% av villakssmolten!

Forskere med ville påstander: lus kan drepe 100% av villakssmolten!

HI- og NINA-forskere har nylig publisert en artikkel som hevder å være det endelige beviset på at høye tettheter av lus i utvandringsruta til laksesmolt kan drepe så godt som 100% av smolten. Det er bare det at det ikke var høye tettheter av lus der forsøket foregikk, og ingen av elvene i forsøksfjorden har avtrykk etter et «hundreprosentår». Andre publikasjoner, der flere av artikkelforfatterne var medforfattere, viser at det var høyst normale tettheter av lus i fjorden på det…

Les mer Les mer

Vil VRL stoppe Genbank Hardangerfjord?

Vil VRL stoppe Genbank Hardangerfjord?

Er Genbank Hardangerfjord et fakkeltog for do-gooders som vil oppdrettsnæringen til livs? Spørsmålet må stilles etter at det Vitenskapelige råd for lakseforvaltning i sin siste rapport (nr.14) skriver at GBM ble nådd i samtlige vassdrag i Hardanger i perioden 2014-2018, med unntak av ett. Ifølge planen for Genbank Hardangerfjord er det 22 elver i 10 kommuner som omfattes av genbankarbeidet. I disse 22 elvene fokuseres det på laks i 10 av elvene og sjøaure i 12. I løpet av perioden…

Les mer Les mer

Norske Lakseelver med forsøk på pengeutpressing

Norske Lakseelver med forsøk på pengeutpressing

Jeg har mottatt et trusselbrev fra Norske Lakseelver vedlagt en faktura for bruk av en illustrasjon NL mener er beskyttet av åndsverksloven. Det dreier seg om den opprinnelige illustrasjonen øverst i artikkelen Grønt luselys i Hardanger? Jeg har nå byttet den ut med en egenprodusert illustrasjon, for å etterkomme NLs krav om at deres åndsverk må fjernes innen 05.03.2020. Jeg er jo egentlig en snill fyr.

Er Vosso-forskningen verre enn Palmeetterforskningen?

Er Vosso-forskningen verre enn Palmeetterforskningen?

Den skandaløse forskningen på Vosso-laksen har nå foregått i 20 år og kostet 200 millioner kr, uten at forskerne har greid å komme opp med en plausibel forklaring på Vossolaksens kollaps. Utrolig nok har de ikke studert den samtidige kollapsen for oppdrettslaks i indre deler av Osterfjorden, og følgelig heller ikke lett etter en fellesfaktor som kunne forklare begge deler. Vedtektsfesting av lusa som årsak til alt som er vondt og vanskelig for villaksen har ført til enorm sløsing med…

Les mer Les mer

Grønt luselys i Hardanger?

Grønt luselys i Hardanger?

HIs data fra postsmolttrålingen tyder på at bare 6% av villsmolten står igjen i Hardangerfjorden mot slutten mai. Det er først da smittepresset fra lus øker på, målt som påslag på smolt i vaktbur og trålfanget smolt. Dette innebærer at smolten i så godt som alle år har kommet seg til havs uten å få utslagsgivende påslag av lus. Dette er opplysninger som kaster omkull alt vi har blitt fortalt om lusas herjinger med villaksen i Hardanger. Har ikke HI…

Les mer Les mer

Tilbake