Kommentar til VRLs rapport om tilstanden i 104 laksevassdrag

Kommentar til VRLs rapport om tilstanden i 104 laksevassdrag

I februar 2016 publiserte det Vitenskapelige råd for lakseforvaltning en rapport om laksebestandenes tilstand i 104 elver. Vurderingen bygger blant annet på en rapport om genetisk innkrysning utarbeidet av Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) og Havforskningsinstituttet (HI).

Tilbake