Tamme innspill i høringsrunden om Nasjonal strategi mot rømming fra akvakultur – med ett unntak

Tamme innspill i høringsrunden om Nasjonal strategi mot rømming fra akvakultur – med ett unntak

I forbindelse med behandlingen av Meld.St.16 (2014-2015) om Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett, ba Stortinget regjeringen utarbeide en strategi mot rømming av oppdrettsfisk som tar utgangspunkt i en nullvisjon. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ba Fiskeridirektoratet utarbeide et forslag til strategi i tråd med Stortingets vedtak. Dette forslaget ble sendt ut på høring 20.12.2016, med svarfrist 10.02.2017. Høringssvarene er nå lagt ut på NFDs hjemmeside (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-til-strategi-mot-romming/id2525043/). De fleste organisasjoner som har uttalt seg har programmatisk listet opp lukkete anlegg, merking og sporing, sterilisering og kompetanseøkning. Uttalelsen fra Sjømat Norge skiller seg positivt ut.

Tilbake