Browsed by
Forfatter: Jan Arve Gjøvik

Vossoforskningen med data som tilbakeviser lusemyten

Vossoforskningen med data som tilbakeviser lusemyten

Når utgangspunktet er som galest, blir resultatet titt originalest. Dette visdomsordet, som tilskrives Piet Hein, burde spikres opp på døra til alle forskere. Vossoprosjektet hadde som utgangspunkt at lus og rømt oppdrettslaks var årsakene til Vossolaksens kollaps. Oppdraget var å bevise at denne hypotesen var korrekt. Prosjektledelsen har siden insistert på å etterforske langs denne linjen, med fokus på lus. Lenge greide de å gjemme vekk observasjoner som går imot den foretrukne hypotesen, men nå har det i flere år…

Les mer Les mer

Morten Falkegård med puslete forsvar for VRL

Morten Falkegård med puslete forsvar for VRL

I kjølvannet av bloggartikkelen om VRL dukket det opp en kommentar i Facebook-gruppen Villaksens Venner, forfattet av Morten Falkegård. Falkegård er medlem av VRL, og kan derfor legitimt mistenkes for å ytre seg i overensstemmelse med det som er god latin i denne losjen. Falkegårds forsvar for VRL er dessverre nedslående lesning. Forutinntatt synsing er ikke det samme som kvalifisert skjønn, og lar seg slett ikke forgylle til vitenskap.

Orkla-rapport bekrefter bestandsreduserende overbeskatning

Orkla-rapport bekrefter bestandsreduserende overbeskatning

Skandinavisk naturovervåkning har levert en ny rapport som kaster omkull på tilvendte forestillinger om årsakene til at laks og sjøaure sliter i mange vassdrag . SNA har overvåket bestandene i Orkla i 5-årsperioden 2013-2017. Det korte referatet er at overbeskatning reduserte gytebestanden av laks langt under bærekraftig nivå. Det har imidlertid vært en pen økning de siste årene. I 2017 var gytebiomassen av hunnlaks ca 14 tonn, opp fra 3,5 tonn i 2013. Gytebestandsmålet for Orkla er 18,9 tonn. Vassdraget…

Les mer Les mer

VRLs egne tall viser at oppdrett ikke påvirker villaksen

VRLs egne tall viser at oppdrett ikke påvirker villaksen

Det vitenskapelige råd for lakseforvaltning har publisert sin årlige rapport om villaksens tilstand. Kurvene som VRL presenterer viser at den norske villaksbestanden samlet sett er omtrent uendret i den siste 25-årsperioden. I denne perioden ble produksjonen av oppdrettslaks mer enn 6-doblet fra i underkant av 200.000 tonn til over 1,2 millioner tonn. Den formidable økningen har altså ikke påvirket produksjonen av villaks. Mot slutten av det første tiåret etter 2000 fikk vi et økende problem med resistent lus. Vi ser…

Les mer Les mer

Ekspertene, ikke villaksen, er Sandbergs fargeblinde trafikkonstabel

Ekspertene, ikke villaksen, er Sandbergs fargeblinde trafikkonstabel

En fersk rapport fra the Scottish Aquaculture Research Forum (SARF) beskriver en studie som sammenligner smoltgrupper som er henholdsvis behandlet og ubehandlet med et antilusemiddel. Studien er verken spesiell eller oppsiktsvekkende, men den presenterer en figur som avslører falskmynteriet i den såkalte Metalice-rapporten, som lusekommisariatet publiserte i 2014. Ifølge Metalice drepte lusa 18% av villakssmolten. Denne absolutte skivebommen er nå klart og tydelig anskueliggjort i den skotske rapporten.

Kommer Vossoprosjektet til å frikjenne lakselusa?

Kommer Vossoprosjektet til å frikjenne lakselusa?

Giftig aluminium i blandsoner i fjorden har i tidligere rapporter om Vosso fått liten oppmerksomhet. Vossolaksen kollapset samtidig som lakseoppdretterne i de indre delene av Osterfjorden fikk store problemer med smoltdødelighet i forbindelse med vårflommene. Heller ikke i årets rapport er den mulige sammenhengen mellom dødelighet på oppdrettslaksen og Vossosmolten beskrevet og diskutert, men giftig aluminium er i det minste drøftet som en mulig faktor bak Vossokollapsen. Fallhøyden for (etter)forskerne er stor, dersom det skulle vise seg at hovedmistenkte –…

Les mer Les mer

Ny spiker i likkista til trafikklysene

Ny spiker i likkista til trafikklysene

Flere studier bekrefter nå at sjøaure ikke kan benyttes som proxy (stedfortreder) for laks i den nasjonale lakselusovervåkningen (NALO). Fordi det er lettere å fange sjøaure enn postsmolt på vei til havs, har HIs risikovurderinger av lusas skadevirkninger for villfisken lagt størst vekt på NALOs sjøaureregistreringer. Dette har ført til vanvittige overdrivelser av skadeomfanget. Soloppgangsnæringen lakseoppdrett sliter med omdømmet, og får ikke lov til å realisere vekstpotensialet sitt før ekspertene er enige om at villfisken ikke lengre desimeres av lakselus….

Les mer Les mer

Villaksnæringa med nytt bøllete angrep på oppdrettsnæringa

Villaksnæringa med nytt bøllete angrep på oppdrettsnæringa

I siste nummer av Jakt og Fiske (juni 2018) sier daglig leder Tor-Erland Nilsen i Alta Laksefiskeri Interessentselskap (ALI) at lakselusa truer villaksen i Alta. Nilsens poeng er at mengden oppdrettslaks i Altafjorden er alt for stor, og dessuten påstår han at anleggene er feilplassert fordi fjordstrømmen frakter luselarver fra oppdrettsfisk inn til den nasjonale laksefjorden. Nilsen anfører HIs mislykkete artikkel om lusa i Altafjorden som bevis for sine påstander. Artikkelen er tilbakevist her: http://www.aquablogg.no/hvor-mye-lus-taler-altafjorden/ Utspillet til Nilsen er et…

Les mer Les mer

Kinesisk studie advarer mot urenset fiskeolje i fiskefôr

Kinesisk studie advarer mot urenset fiskeolje i fiskefôr

Den nylig publiserte kinesiske studien har tittelen Tracking pollutants in dietary fish oil: From ocean to table. Forskerne sammenlignet effekten av å bruke vanlig urenset fiskeolje i fiskefôr, med olje som ble renset for noen vanlig forekommende uønskete fremmedstoff (POPer – Persistent Organic Pollutants). De konkluderte med at bruken av urenset fiskeolje i fiskefôr bør forbys. Er dette et signal om at eksporten av oppdrettslaks til Kina kan bli stoppet, begrunnet med at fet fisk kan være helseskadelig? Ettersom innholdet…

Les mer Les mer

Skotske luseforskere har samme agenda som norske

Skotske luseforskere har samme agenda som norske

Agendaen er å etterforske den forhåndsdømte oppdrettsnæringen, og plante bevis for at laksens og sjøaurens problemer skyldes lus oppformert i oppdrettsanlegg. Det er fascinerende å se hvordan forskerne oppsummerer og konkluderer stikk i strid med egne data og observasjoner, men i overensstemmelse med internasjonal konsensus om at lusa må ha skylda. Enigheten har oppstått som følge av at det lille internasjonale forskningsmiljøet har arbeidet og publisert sammen i flere tiår. I dette innlegget skal vi se på 3 artikler publisert…

Les mer Les mer

Lakseoppdretterne må velge mellom 0-vekst og industriutvikling

Lakseoppdretterne må velge mellom 0-vekst og industriutvikling

Hver enkelt oppdretter tjener for tiden store penger på 0-vekst, som hittil har vart i 5 år. Knapphet i markedet og høye priser er forførende for investorer og eiere av oppdrettsbedrifter. Fiskeriministeren sier at det blir ingen vekst før problemene med lakselus og rømninger er løst, og villaksen skal være trafikkonstabelen. Oppdretterne sitter muse stille og heier på Sandberg, for 0-vekst gjør jo så godt for bunnlinja. Spørsmålet er om oppdretterne selv kan ta ansvaret for utvikling av oppdrettsnæringen, eller…

Les mer Les mer

Hvor mye lus tåler Altafjorden?

Hvor mye lus tåler Altafjorden?

HI-forskere har publisert en artikkel om hva smittemodellen kunne fortelle om smittetrykk og transport av lusesmitte sommeren 2015 i Altafjorden. Ikke overraskende viser modellkjøringene at det er lusesmitte overalt til enhver tid, i større eller mindre grad. Stikkordet vi skal merke oss er modell. Altså en konstruert virkelighet – virtual reality. Myndighetene ønsker å basere forvaltningen av oppdrettsnæringen på denne anti-virkeligheten. For oppdretterne er HI-modellen unyttig kunnskap. I møtet med traust empiri viser det seg at HI-modellen kommer til kort….

Les mer Les mer

HI-studie viser at brakklegging ikke hjelper villsmolten

HI-studie viser at brakklegging ikke hjelper villsmolten

Det viser seg at smolten svømmer omkring og er innom mange brakkleggingssoner og soner med aktivt oppdrett før den stikker til havs. Dermed falt vel forvaltningens pålegg om brakkleggingssoner? Ikke nødvendigvis, fordi oppdrettslaksen kan jo ha nytte av det. Det er bare det, at ordningen ikke ble innført av hensyn til oppdrettslaksen, men av hensyn til villaksen. Studien påviste ellers at det ikke hjalp å beskytte utvandrende smolt med antilusebehandling. Den fikk verken bedre overlevelse eller oppviste annen atferd under…

Les mer Les mer

VRL med villedende rapport om genetisk status for villaksen

VRL med villedende rapport om genetisk status for villaksen

Tema i begge foregående artikler var at villaksforvaltningen må legge vekk myten om unike og genetisk rene elvestammer. En relativt høy prosent av gytelaksen streifer mellom elver, og legger sine egg i andre reir enn hjemmeelva. Genetiske forskjeller mellom norske elvestammer er små og uvesentlige. De store elvene er kildeelver som leverer genetisk materiale til mindre satellittelver, som derved unngår genetisk utarming. Det bevaringsgenetiske fokuset bør være å ta vare på de viktige kildeelvene. Bloggen om såkalte unike laksestammer (http://www.aquablogg.no/stedegne-unike-og-genetisk-rene-laksestammer-eksisterer-ikke/)…

Les mer Les mer

Streifende villaks – hvor mange innvandrere får elvene?

Streifende villaks – hvor mange innvandrere får elvene?

Forrige blogg fokuserte på streifing som årsak til genetisk likhet mellom elvestammer. De fleste undersøkelser av streifing har hittil dreid seg om å kartlegge hvor stor andel av gytelaksen som eksporteres fra ei elv til andre elver. En kanskje viktigere problemstilling er å finne ut hvor mange «fremmedlaks» som bidrar til gytingen i importerende elver. Når hensikten er å identifisere elver som tilhører samme metapopulasjon, bør vi også vite noe om hvor innvandrerne kommer fra. Ting tyder på at det…

Les mer Les mer

Stedegne, unike og genetisk rene laksestammer eksisterer ikke

Stedegne, unike og genetisk rene laksestammer eksisterer ikke

Miljødirektoratet skriver på sin hjemmeside Villaksportalen at hver enkelt laksebestand har genetiske sammensetninger som ikke kan gjenskapes, dersom de forsvinner. Denne vrangforestillingen har ligget til grunn for villaksforvaltningen i mange tiår, og blir sjeldent utfordret. Det foreligger nå så mange studier og observasjoner som slår i hjel denne myten, at det er på tide at dette temaet blir behandlet på en seriøs måte i forsknings- og forvaltningsmiljøene. Omfattende streifing av gytelaks mellom elver betyr at genetiske forskjeller viskes ut. Det…

Les mer Les mer

Mytene om Hardangerfjorden slår enda flere sprekker

Mytene om Hardangerfjorden slår enda flere sprekker

I mars kom Granvin-rapporten, som viste at tilstanden for laks og sjøaure i Granvinvassdraget slett ikke er så verst. I Eio og Etneelva peker alle piler oppover. Dette til tross for at Fiskeriministerens rådgivere har sagt at i denne fjorden er tilstanden så dårlig at trafikklysene bør være røde. Forskerne bryr seg som kjent ikke om virkeligheten. Det er prediksjoner avledet av modellene som teller. Villaksen er trafikkonstabelen, sier Sandberg. Bortsett fra at dette er en latterlig erklæring, betyr det…

Les mer Les mer

Fangstfella i Guddal selekterte vekk stor gytefisk

Fangstfella i Guddal selekterte vekk stor gytefisk

Oppsitterne langs Guddalselva har vært bekymret for at fangstfella i den gamle laksetrappa har hindret oppgang av stor laks og sjøaure, og at dette har redusert vassdragets fiskeproduksjon og verdien av fisket. En av elveeierne ba om innsyn i grunnlagsdata for HIs registrering av oppgangsfisk. Analysen av grunnlagsdata bekreftet det grunneierne fryktet: at fella har sortert vekk stor fisk. Dermed ble bestanden av sjøaure negativt påvirket. Vi må i tillegg stille spørsmål om hvilken skjevhet fella har introdusert med hensyn…

Les mer Les mer

Er det oppsiktsvekkende at genetisk introgresjon har liten effekt?

Er det oppsiktsvekkende at genetisk introgresjon har liten effekt?

HI la i dag ut et oppslag på sin hjemmeside, der Kevin Glover presenterer nye analyser av genetisk introgresjon, populært kalt «genetisk forurensning» (http://www.imr.no/hi/nyheter/2018/mars/genetisk-pavirkning-laks). iLaks kommenterte budskapet om at lav til moderat andel rømt laks i elv fører til minimale genetiske endringer med å hevde at dette er oppsiktsvekkende (https://ilaks.no/ny-hi-modell-minimale-forandringer-fra-lav-til-moderat-andel-romt-laks-i-elv/). DN har et oppslag om saken (https://www.dn.no/nyheter/2018/03/18/1400/Havbruk/litt-romt-laks-ikke-noe-stort-problem), der de også intervjuer administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Ystmark sier han ikke har kjennskap til innholdet i rapporten fra…

Les mer Les mer

Granvin-rapporten slår beina under tidligere Hardangerfjord-forskning

Granvin-rapporten slår beina under tidligere Hardangerfjord-forskning

Skandinavisk Naturovervåkning publiserte nylig sin rapport om videoovervåkningen av oppgangsfisk i Granvinvassdraget. De registrerte mer enn 4000 sjøaure og 87 villaks. Dette er stikk i strid med andre rapporter, som hevder at dette er at vassdrag der situasjonen er spesielt prekær, og at situasjonen i hele Hardanger er kritisk. I en kommentar til Granvin-rapporten sier propagandist Sven-Helge Pedersen, leder i Hardangerfjord Villfisklag, at ikke bare er villaksen i fritt fall, men tilbakegangen er mest dramatisk for sjøauren. I NRKs programserie…

Les mer Les mer

Tilbake