Ut mot havet for villaksforskningen

Ut mot havet for villaksforskningen

Fokus for forskningen har gradvis blitt flyttet fra elv til fjord og videre til havs. Det innebærer et skifte fra reproduksjon og rømt oppdrettslaks (elv) og lus (fjord) og videre til mattilgang og predasjon (havet). Det er bra. 2 prosjekt som fokuserer på havfasen er under oppstart, det ene i regi av norske forskningsinstitutter og det andre i regi av et internasjonalt miljø. Allerede da SALSEA-prosjektet rapporterte sine funn i 2012, var det klart at oppdrett hadde fint lite å…

Les mer Les mer

Fra gjødsel og antibiotika til lus og rømninger

Fra gjødsel og antibiotika til lus og rømninger

Før lus og rømninger tok over agendaen, ble oppdrettsnæringen kritisert for en rekke andre ting. Eksempelvis viste NRK i 1988 flere program om Fisk i fangenskap – miljøet i fare . Den kritiske vinkelen var kjøkkentrapplokalisering (=like ved der oppdretteren bodde), som førte til oppdrett på lokaliteter med dårlig vannutskifting og gjødselopphopning under merdene. Dessuten var konflikt med fiskere og bruken av antibiotika problematisert i programmet. Det var på denne tiden oppdrettsnæringen nærmet seg rekorden på 50 tonn i årsforbruk….

Les mer Les mer

Janne Sollie og syndere som ikke angrer

Janne Sollie og syndere som ikke angrer

Janne Sollie, tidligere leder av Miljødirektoratet, feiret tidligere i år sitt 10-årsjubileum for spådommen om at oppdrettsnæringen ville utrydde villaksen i løpet av 5-10 år. Hun feiret med å erklære at hun ikke angret sine uttalelser. Det virker som hun mente at alarmen hennes fikk oppdretterne til å ta seg sammen, og at villaksen dermed ble reddet. Vi kan følgelig konstatere at klokskap ikke trenger å være en forutsetning for å bekle en rolle som miljødirektør. Saken var en gylden…

Les mer Les mer

HI-review slår i hjel HI-rapport om lus

HI-review slår i hjel HI-rapport om lus

HI publiserte i sommer en rapport om estimert dødelighet på utvandrende smolt fra 401 elver i tidsrommet 2012-2017. Der står det at lusa dreper mye villsmolt i POene 2-6, ifølge modellberegningene. De 6 forfatterne av rapporten har tydeligvis ikke konferert mye med sin kollega Rasmus Skern-Mauritzen, som er medforfatter av en review om kunnskapsstatus og kunnskapshull i disse modellene. Konklusjonen til reviewen er at det må forskes mye før vi har et brukbart verktøy. Rapporten og reviewen ble publisert samtidig…

Les mer Les mer

Verken samordna våravlusning eller 0,2-grense har hatt effekt

Verken samordna våravlusning eller 0,2-grense har hatt effekt

Oppdrettsnæringa har rotet seg inn i ei blindgate, fordi den i sin tid gikk med på å definere formålet med lusebekjempelsen som vern av villaks, og ikke som helsestell av oppdrettslaks. Fremdeles hører vi oppdrettere si at vi avluser av hensyn til villaksen. I så fall bruker oppdretterne 10 milliarder årlig uten effekt (se https://www.aquablogg.no/vrls-egne-tall-viser-at-oppdrett-ikke-pavirker-villaksen/). Oppdretterne vet selvfølgelig at vi må avluse av hensyn til oppdrettslaksen selv. Skrekkscenarioet er tap av kontroll, med påfølgende luseskader på fisken, slik som vi…

Les mer Les mer

Hva skjer i Målselva?

Hva skjer i Målselva?

Fisketelleren i Målselvfossen har passert 7000 laks ved utgangen av juli. Dette er ny rekord, med solid margin. Til samme tid i fjor viste telleren 4000. Ved sesongavslutningen i slutten av september 2017 hadde det gått opp drøyt 6000. Bestandene av laks og sjøaure har hatt stor framgang i Målselva de siste 25 årene, i samme periode som lakseoppdrett i Målselvfiskens nærmiljø og utvandringsrute har hatt kraftig vekst. Fylkesmannen i Troms, som er Miljødirektoratets forlengede arm, har hele tiden konsekvent…

Les mer Les mer

Lakserus i Vikedalselva – bakrus for forskerne

Lakserus i Vikedalselva – bakrus for forskerne

I siste nummer av Jakt og Fiske (8/2018) er det en euforisk beskrivelse av det fantastiske laksefisket i Vikedalselva, som ligger i nordenden av Boknafjorden i Rogaland. Tittelen er Lakserus i Vikedalselva. Slik har det ikke alltid vært. Ifølge en driftsplan for elva datert 2011 var det nesten ikke fisk i elva på 1960-tallet. Dette var resultatet av en kombinasjon av forsuring, landbruksforurensning og overbeskatning. Etter at Vikedal Elveeierlag ble startet i 1960, ble det etter hvert gjennomført en rekke…

Les mer Les mer

Vossoforskningen med data som tilbakeviser lusemyten

Vossoforskningen med data som tilbakeviser lusemyten

Når utgangspunktet er som galest, blir resultatet titt originalest. Dette visdomsordet, som tilskrives Piet Hein, burde spikres opp på døra til alle forskere. Vossoprosjektet hadde som utgangspunkt at lus og rømt oppdrettslaks var årsakene til Vossolaksens kollaps. Oppdraget var å bevise at denne hypotesen var korrekt. Prosjektledelsen har siden insistert på å etterforske langs denne linjen, med fokus på lus. Lenge greide de å gjemme vekk observasjoner som går imot den foretrukne hypotesen, men nå har det i flere år…

Les mer Les mer

Morten Falkegård med puslete forsvar for VRL

Morten Falkegård med puslete forsvar for VRL

I kjølvannet av bloggartikkelen om VRL dukket det opp en kommentar i Facebook-gruppen Villaksens Venner, forfattet av Morten Falkegård. Falkegård er medlem av VRL, og kan derfor legitimt mistenkes for å ytre seg i overensstemmelse med det som er god latin i denne losjen. Falkegårds forsvar for VRL er dessverre nedslående lesning. Forutinntatt synsing er ikke det samme som kvalifisert skjønn, og lar seg slett ikke forgylle til vitenskap.

Orkla-rapport bekrefter bestandsreduserende overbeskatning

Orkla-rapport bekrefter bestandsreduserende overbeskatning

Skandinavisk naturovervåkning har levert en ny rapport som kaster omkull på tilvendte forestillinger om årsakene til at laks og sjøaure sliter i mange vassdrag . SNA har overvåket bestandene i Orkla i 5-årsperioden 2013-2017. Det korte referatet er at overbeskatning reduserte gytebestanden av laks langt under bærekraftig nivå. Det har imidlertid vært en pen økning de siste årene. I 2017 var gytebiomassen av hunnlaks ca 14 tonn, opp fra 3,5 tonn i 2013. Gytebestandsmålet for Orkla er 18,9 tonn. Vassdraget…

Les mer Les mer

VRLs egne tall viser at oppdrett ikke påvirker villaksen

VRLs egne tall viser at oppdrett ikke påvirker villaksen

Det vitenskapelige råd for lakseforvaltning har publisert sin årlige rapport om villaksens tilstand. Kurvene som VRL presenterer viser at den norske villaksbestanden samlet sett er omtrent uendret i den siste 25-årsperioden. I denne perioden ble produksjonen av oppdrettslaks mer enn 6-doblet fra i underkant av 200.000 tonn til over 1,2 millioner tonn. Den formidable økningen har altså ikke påvirket produksjonen av villaks. Mot slutten av det første tiåret etter 2000 fikk vi et økende problem med resistent lus. Vi ser…

Les mer Les mer

Ekspertene, ikke villaksen, er Sandbergs fargeblinde trafikkonstabel

Ekspertene, ikke villaksen, er Sandbergs fargeblinde trafikkonstabel

En fersk rapport fra the Scottish Aquaculture Research Forum (SARF) beskriver en studie som sammenligner smoltgrupper som er henholdsvis behandlet og ubehandlet med et antilusemiddel. Studien er verken spesiell eller oppsiktsvekkende, men den presenterer en figur som avslører falskmynteriet i den såkalte Metalice-rapporten, som lusekommisariatet publiserte i 2014. Ifølge Metalice drepte lusa 18% av villakssmolten. Denne absolutte skivebommen er nå klart og tydelig anskueliggjort i den skotske rapporten.

Kommer Vossoprosjektet til å frikjenne lakselusa?

Kommer Vossoprosjektet til å frikjenne lakselusa?

Giftig aluminium i blandsoner i fjorden har i tidligere rapporter om Vosso fått liten oppmerksomhet. Vossolaksen kollapset samtidig som lakseoppdretterne i de indre delene av Osterfjorden fikk store problemer med smoltdødelighet i forbindelse med vårflommene. Heller ikke i årets rapport er den mulige sammenhengen mellom dødelighet på oppdrettslaksen og Vossosmolten beskrevet og diskutert, men giftig aluminium er i det minste drøftet som en mulig faktor bak Vossokollapsen. Fallhøyden for (etter)forskerne er stor, dersom det skulle vise seg at hovedmistenkte –…

Les mer Les mer

Ny spiker i likkista til trafikklysene

Ny spiker i likkista til trafikklysene

Flere studier bekrefter nå at sjøaure ikke kan benyttes som proxy (stedfortreder) for laks i den nasjonale lakselusovervåkningen (NALO). Fordi det er lettere å fange sjøaure enn postsmolt på vei til havs, har HIs risikovurderinger av lusas skadevirkninger for villfisken lagt størst vekt på NALOs sjøaureregistreringer. Dette har ført til vanvittige overdrivelser av skadeomfanget. Soloppgangsnæringen lakseoppdrett sliter med omdømmet, og får ikke lov til å realisere vekstpotensialet sitt før ekspertene er enige om at villfisken ikke lengre desimeres av lakselus….

Les mer Les mer

Villaksnæringa med nytt bøllete angrep på oppdrettsnæringa

Villaksnæringa med nytt bøllete angrep på oppdrettsnæringa

I siste nummer av Jakt og Fiske (juni 2018) sier daglig leder Tor-Erland Nilsen i Alta Laksefiskeri Interessentselskap (ALI) at lakselusa truer villaksen i Alta. Nilsens poeng er at mengden oppdrettslaks i Altafjorden er alt for stor, og dessuten påstår han at anleggene er feilplassert fordi fjordstrømmen frakter luselarver fra oppdrettsfisk inn til den nasjonale laksefjorden. Nilsen anfører HIs mislykkete artikkel om lusa i Altafjorden som bevis for sine påstander. Artikkelen er tilbakevist her: http://www.aquablogg.no/hvor-mye-lus-taler-altafjorden/ Utspillet til Nilsen er et…

Les mer Les mer

Kinesisk studie advarer mot urenset fiskeolje i fiskefôr

Kinesisk studie advarer mot urenset fiskeolje i fiskefôr

Den nylig publiserte kinesiske studien har tittelen Tracking pollutants in dietary fish oil: From ocean to table. Forskerne sammenlignet effekten av å bruke vanlig urenset fiskeolje i fiskefôr, med olje som ble renset for noen vanlig forekommende uønskete fremmedstoff (POPer – Persistent Organic Pollutants). De konkluderte med at bruken av urenset fiskeolje i fiskefôr bør forbys. Er dette et signal om at eksporten av oppdrettslaks til Kina kan bli stoppet, begrunnet med at fet fisk kan være helseskadelig? Ettersom innholdet…

Les mer Les mer

Skotske luseforskere har samme agenda som norske

Skotske luseforskere har samme agenda som norske

Agendaen er å etterforske den forhåndsdømte oppdrettsnæringen, og plante bevis for at laksens og sjøaurens problemer skyldes lus oppformert i oppdrettsanlegg. Det er fascinerende å se hvordan forskerne oppsummerer og konkluderer stikk i strid med egne data og observasjoner, men i overensstemmelse med internasjonal konsensus om at lusa må ha skylda. Enigheten har oppstått som følge av at det lille internasjonale forskningsmiljøet har arbeidet og publisert sammen i flere tiår. I dette innlegget skal vi se på 3 artikler publisert…

Les mer Les mer

Lakseoppdretterne må velge mellom 0-vekst og industriutvikling

Lakseoppdretterne må velge mellom 0-vekst og industriutvikling

Hver enkelt oppdretter tjener for tiden store penger på 0-vekst, som hittil har vart i 5 år. Knapphet i markedet og høye priser er forførende for investorer og eiere av oppdrettsbedrifter. Fiskeriministeren sier at det blir ingen vekst før problemene med lakselus og rømninger er løst, og villaksen skal være trafikkonstabelen. Oppdretterne sitter muse stille og heier på Sandberg, for 0-vekst gjør jo så godt for bunnlinja. Spørsmålet er om oppdretterne selv kan ta ansvaret for utvikling av oppdrettsnæringen, eller…

Les mer Les mer

Hvor mye lus tåler Altafjorden?

Hvor mye lus tåler Altafjorden?

HI-forskere har publisert en artikkel om hva smittemodellen kunne fortelle om smittetrykk og transport av lusesmitte sommeren 2015 i Altafjorden. Ikke overraskende viser modellkjøringene at det er lusesmitte overalt til enhver tid, i større eller mindre grad. Stikkordet vi skal merke oss er modell. Altså en konstruert virkelighet – virtual reality. Myndighetene ønsker å basere forvaltningen av oppdrettsnæringen på denne anti-virkeligheten. For oppdretterne er HI-modellen unyttig kunnskap. I møtet med traust empiri viser det seg at HI-modellen kommer til kort….

Les mer Les mer

HI-studie viser at brakklegging ikke hjelper villsmolten

HI-studie viser at brakklegging ikke hjelper villsmolten

Det viser seg at smolten svømmer omkring og er innom mange brakkleggingssoner og soner med aktivt oppdrett før den stikker til havs. Dermed falt vel forvaltningens pålegg om brakkleggingssoner? Ikke nødvendigvis, fordi oppdrettslaksen kan jo ha nytte av det. Det er bare det, at ordningen ikke ble innført av hensyn til oppdrettslaksen, men av hensyn til villaksen. Studien påviste ellers at det ikke hjalp å beskytte utvandrende smolt med antilusebehandling. Den fikk verken bedre overlevelse eller oppviste annen atferd under…

Les mer Les mer