Forskere med ville påstander: lus kan drepe 100% av villakssmolten!

Forskere med ville påstander: lus kan drepe 100% av villakssmolten!

HI- og NINA-forskere har nylig publisert en artikkel som hevder å være det endelige beviset på at høye tettheter av lus i utvandringsruta til laksesmolt kan drepe så godt som 100% av smolten. Det er bare det at det ikke var høye tettheter av lus der forsøket foregikk, og ingen av elvene i forsøksfjorden har avtrykk etter et «hundreprosentår». Andre publikasjoner, der flere av artikkelforfatterne var medforfattere, viser at det var høyst normale tettheter av lus i fjorden på det…

Les mer Les mer

Vil VRL stoppe Genbank Hardangerfjord?

Vil VRL stoppe Genbank Hardangerfjord?

Er Genbank Hardangerfjord et fakkeltog for do-gooders som vil oppdrettsnæringen til livs? Spørsmålet må stilles etter at det Vitenskapelige råd for lakseforvaltning i sin siste rapport (nr.14) skriver at GBM ble nådd i samtlige vassdrag i Hardanger i perioden 2014-2018, med unntak av ett. Ifølge planen for Genbank Hardangerfjord er det 22 elver i 10 kommuner som omfattes av genbankarbeidet. I disse 22 elvene fokuseres det på laks i 10 av elvene og sjøaure i 12. I løpet av perioden…

Les mer Les mer

Norske Lakseelver med forsøk på pengeutpressing

Norske Lakseelver med forsøk på pengeutpressing

Jeg har mottatt et trusselbrev fra Norske Lakseelver vedlagt en faktura for bruk av en illustrasjon NL mener er beskyttet av åndsverksloven. Det dreier seg om den opprinnelige illustrasjonen øverst i artikkelen Grønt luselys i Hardanger? Jeg har nå byttet den ut med en egenprodusert illustrasjon, for å etterkomme NLs krav om at deres åndsverk må fjernes innen 05.03.2020. Jeg er jo egentlig en snill fyr.

Er Vosso-forskningen verre enn Palmeetterforskningen?

Er Vosso-forskningen verre enn Palmeetterforskningen?

Den skandaløse forskningen på Vosso-laksen har nå foregått i 20 år og kostet 200 millioner kr, uten at forskerne har greid å komme opp med en plausibel forklaring på Vossolaksens kollaps. Utrolig nok har de ikke studert den samtidige kollapsen for oppdrettslaks i indre deler av Osterfjorden, og følgelig heller ikke lett etter en fellesfaktor som kunne forklare begge deler. Vedtektsfesting av lusa som årsak til alt som er vondt og vanskelig for villaksen har ført til enorm sløsing med…

Les mer Les mer

Grønt luselys i Hardanger?

Grønt luselys i Hardanger?

HIs data fra postsmolttrålingen tyder på at bare 6% av villsmolten står igjen i Hardangerfjorden mot slutten mai. Det er først da smittepresset fra lus øker på, målt som påslag på smolt i vaktbur og trålfanget smolt. Dette innebærer at smolten i så godt som alle år har kommet seg til havs uten å få utslagsgivende påslag av lus. Dette er opplysninger som kaster omkull alt vi har blitt fortalt om lusas herjinger med villaksen i Hardanger. Har ikke HI…

Les mer Les mer

Er det Ekspertutvalget eller VRL som lyver?

Er det Ekspertutvalget eller VRL som lyver?

Ekspertutvalget har levert en enstemmig innstilling, der det hevdes at lus var årsak til mer enn 30% dødelighet i 2 POer, og mellom 10 og 30% i 2 andre POer. Som vi skal se nedenfor, betyr dette at Ekspertutvalget mener at lus dreper 855.000 utvandrende smolt, og at innsiget av laks til Norge dermed reduseres med ca 43.000 laks, eller 8% av innsiget (543.000 laks i 2018). Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) hevder i sin siste rapport at lus var…

Les mer Les mer

Overfisket i Tana har skapt minst 10 ganger større tap av norsk villaks enn lus

Overfisket i Tana har skapt minst 10 ganger større tap av norsk villaks enn lus

Tanalaksen noterte ny bunnrekord i 2019. Det har foregått et nærmest hemningsløst overfiske i elva i flere tiår. Dette har redusert elvas produksjon fra 150.000 laks på innsig mot norskekysten til mindre enn 24.000 i 2019. I de beste årene utgjorde Tanalaksen alene nesten halvparten av all elvefanget laks i Norge. Historisk var elvefangsten opp mot 250 tonn (62.000 laks). Samlet fangst av Tanalaks i elv og sjø på midten av 1970-tallet ble beregnet til over 600 tonn eller 150.000…

Les mer Les mer

Dårlig samsvar mellom modellert og målt smittetrykk

Dårlig samsvar mellom modellert og målt smittetrykk

I 2015 ble det gjennomført studier av tettheten av planktonisk lus i Hardangerfjorden og Altafjorden. Det er bra at denne typen undersøkelser gjennomføres, fordi empirisk verifisering av modellert smittetrykk har manglet. Lusekommissariatet har styrt unna denne typen forskning, fordi den vil avsløre at modellene er ubrukbare. Det som ikke er fullt så bra er at studien er gjennomført med for dårlig metodikk, og en katastrofal diskusjon av resultatene. Det fremmes påstander som ikke har grunnlag i observasjonene. Påstandene er inspirert…

Les mer Les mer

Hvorfor virker ikke brakklegging mot lus?

Hvorfor virker ikke brakklegging mot lus?

Trafikklyssystemet er basert på infestasjonsnivået av lakselus på villaks. Hypotesen er at utvandrende smolt kan drepes av lus i et omfang som er populasjonsreduserende for villaks, og at lusa er produsert i oppdrettsanleggene. Forvaltningen er invitert til å legge til grunn en feilaktig modellert dødelighet for utvandrende smolt. Problemet er at prediksjonene lages av regnemodeller som ikke er verifisert av empirisk forskning. Hvis det virkelig er slik at tettheten av oppdrettslaks er proporsjonal med dødeligheten til villakssmolt – hvorfor påvirkes…

Les mer Les mer

Villaksen trenger ikke trafikklys, men tamlaksen fortjener kunnskapsbasert forvaltning

Villaksen trenger ikke trafikklys, men tamlaksen fortjener kunnskapsbasert forvaltning

Det nærmer seg kunngjøring av Fiskeriministerens trafikklysfarger. Ekspertgruppens innstilling er unntatt fra offentlighet, så vi har ingen mulighet til å vite hva som står der. NALO-rapporten går ut på at PO3 er ille, og PO4 er verst. Oppdretterne på Vestlandet kan like godt først som sist briefe sine advokater. Hvordan har de tenkt å argumentere hvis et PO blir rødt? HI hevder at smitte- og dødelighetsmodellene de har utviklet er et egnet redskap for trafikklysforvaltning. Påstanden kan sjekkes ved å…

Les mer Les mer

Grunnrente for elveeiere?

Grunnrente for elveeiere?

Skal det først betales skatt av grunnrente, bør vel alle som høster grunnrente likebehandles. I så fall må også elveeierne skattlegges. De har en eksklusiv rett til villaksen, som er produsert av naturen og myndighetenes forvaltning. Det er kanskje lurere å peke på likhetsprinsippet enn å true med å flytte utenlands. Alle skjønner jo at dersom noen skulle ta med seg milliardene sine og flytte til utlandet, så blir gode lokaliteter liggende igjen i Norge. De vil helt sikkert bli…

Les mer Les mer

Ny rapport med udokumenterte påstander om lakselusas herjinger

Ny rapport med udokumenterte påstander om lakselusas herjinger

LFI ved Norce (tidligere Uni Research) har publisert en analyse av bestandsutviklingen for laks og sjøaure på Vestlandet. Rapporten er en analyse av gytefisktellinger av laks og sjøaure i 56 elver i perioden 2004‐2018. Tidsserien er lang, diskusjonen kort, og konklusjonen feil. Det er ikke lusa som forklarer LFIs observasjoner. Uheldigvis for LFI har prosjektet Salmon Tracking 2020 nylig publisert rapporter som viser at lus har liten påvirkning på bestandene som prosjektet SALT2020 undersøker.

Rømt oppdrettslaks har svært lite skadepotensial

Rømt oppdrettslaks har svært lite skadepotensial

Oppfølgingsundersøkelser etter rømningsepisoder viser at svært få av rømlingene blir funnet igjen i elver, og at bare en liten andel av dem er gytemodne. Utfiskingstiltak fjerner de aller fleste av dem som blir funnet, slik at det bare i uhyre sjeldne tilfeller blir mer enn 1% oppdrettslaks igjen. Ettersom oppdrettslaks er selektert for sen kjønnsmodning, burde det ikke være egnet til å forundre at få rømlinger er gytemodne. De aller fleste rømlinger går til grunne i løpet av få måneder,…

Les mer Les mer

VRL: lusegenerert villaksdødelighet redusert til en femtedel?

VRL: lusegenerert villaksdødelighet redusert til en femtedel?

Det vitenskapelige råd for laksefiske har publisert sin årlige rapport om status for villaksen. Refrenget er det samme i år som alle andre år: de verste truslene er lus og rømt oppdrettslaks. Heller ikke i år legger VRL fram empiriske bevis for at det er slik. Lusegenerert dødelighet er nå årsak til bare 11.000 færre laks på innsig til Norge, mot 50.000 ifølge fjorårets rapport. Forbereder VRL en ærefull tilbaketrekning fra sine tidligere posisjoner? Er dette første trinn i en…

Les mer Les mer

Årets luserapport repeterer gamle skrøner

Årets luserapport repeterer gamle skrøner

Opptelling av antall anlegg i hvert PO gir minst like sikre estimat for produksjonen av luselarver som kompliserte beregninger. Kalenderen forteller oppdretterne når beredskapen må økes, med større presisjon enn hydrodynamiske smittespredningsmodeller. Trafikklusarbeidet kan dermed forenkles, og kan utføres på baksiden av en serviett når forvalterne likevel er på kafe. Ekspertutvalget kan pensjoneres, et tiltak som støtter regjeringens mål om forenkling av forvaltningen. Men spøk til side: også i år demonstrerer NALO-rapporten mangel på samsvar mellom modellprediksjoner og faktiske påslag…

Les mer Les mer

Rømningsrapport grønnvasker 75% av elvene

Rømningsrapport grønnvasker 75% av elvene

Den siste rapporten fra det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettslaks ble nylig publisert. Det positive er at forfatterne faktisk innrømmer at problemet har blitt mindre. Det negative er at de enda ikke skjønner at 0-visjonen for påvirkning av villaksen allerede er oppnådd. Av 205 vurderte elver har de rødmalt 19 elver (mer enn 10% oppdrettslaks). Metoden som gir 9% røde elver heter årsprosent, og er høyst uvitenskapelig. En gjennomgang av de 19 røde elvene viser at forskerne bak rapporten underslår…

Les mer Les mer

Falsk alarm om rømt oppdrettslaks atter en gang

Falsk alarm om rømt oppdrettslaks atter en gang

Vi har nettopp hatt en ny runde med medieoppslag om de fryktelige skadevirkningene som rømt oppdrettslaks forårsaker. Som vanlig legger oppdrettsnæringens talspersoner seg flat, og bekrefter dermed at dette er et betydningsfullt miljøproblem. Når skal oppdretterne bli modige nok til å si det som det er: påstandene om at lus og rømt oppdrettslaks er en trussel mot vill laksefisk er løgn og forbannet dikt!

Fluefiskerne skapte nedturen i Orkla og Gaula

Fluefiskerne skapte nedturen i Orkla og Gaula

Lus fikk skylda, men det blir stadig klarere at hovedårsaken til bestandsreduksjoner er rovfisket på gytefisken. Historien om Orkla og Gaula illustrerer hvorfor sportsfisket etter laks og sjøaure har en stor del av ansvaret for at laksebestandene fikk en nedtur, og at sjøaurebestandene kollapset. Fluefiskerlobbyen greide å oppnevne oppdrettsnæringen som stråmann for sine egne synder. Til dette fikk de god hjelp av forskere og forvaltere, ikke minst Janne Sollie, tidligere direktør i Miljødirektoratet (se https://www.aquablogg.no/janne-sollie-og-syndere-som-ikke-angrer/). Lærdommen fra elvene i Trondheimsfjorden…

Les mer Les mer

Legg ned Lakselussenteret i Bergen

Legg ned Lakselussenteret i Bergen

Lederen for lakselussenteret (SLRC), Frank Nilsen, prøver i disse dager å finansiere videre drift. Etter 8 år og en kvart milliard kr har fint lite kommet ut av satsningen. Nilsen selv oppsummerte det slik i et intervju i Fiskeribladet 28.august: – Jeg tror det viktigste arbeidet vi har gjort er forskningen på laksens livssyklus og revidering av antall livsstadier blant lusen. Javel, ja. Hensikten med satsningen var å finne ut av hvordan lakselus på oppdrettsfisk kan bekjempes mer effektivt. Bl.a. skulle…

Les mer Les mer

Villaksforskningens agenda

Villaksforskningens agenda

Villaksforskernes agitasjon mot oppdrettsnæringen bygger på 2 pilarer. Den første er påstanden om at oppdrettsnæringen er den viktigste trusselen mot villaksen. Den andre er at Norge er det viktigste villakslandet, og følgelig har Norge en spesiell, internasjonalt forankret forpliktelse til å verne norsk villaks. Kombinasjonen av internasjonal forpliktelse og oppdrettsskapt trussel er uimotståelig for politikere og andre med myndighet til å bevilge penger til forskning. Begge pilarene står på kvikkleire, og er i ferd med å rase sammen. Kan vi…

Les mer Les mer